Inwestycje budowlane z przyszłością

Rodo w ACATOM

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobligowani jesteśmy przekazać następujące informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ACATOM

 1. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” ) jest ACATOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie adres: 30-798 Kraków, ul. Christo Botewa 14, KRS: 0000484563, NIP: 6793096184, REGON: 122979788.

 2. Dane kontaktowe - We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się: email: biuro@acatom.pl lub pisemnie na adres: ACATOM Sp. z o.o. Sp. k., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków z dopiskiem „Dane osobowe”.

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych opisanych w naszej polityce. Poniżej znajdziesz informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

 4. Cel przetwarzania

  Podstawa przetwarzania:

  Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

  Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a - udzielona zgoda.

  Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora.

  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

  Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa.

  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega.

  Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami.

  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw.

  Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

 5. Okres przez który dane będą przechowywane - Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

  Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 6. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

 7. Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 8. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.